OTS

Email: Password:

Advanced ›
server image
EVO START 27 JUL santera.hopto.org
Uptime: 98.31%
Port: 7171
Players: 1 / 1000
Launch    using Tibia Loader

There are 26763 players online on 471 servers
Last Update: July 23, 2024, 4:04 am

We have 541 servers in our database
Current Time: July 23, 2024, 4:04 am

Online
MOUNTS ON 8.6
vestia.pl:7171
add to favorites
Go to www
Players: 29 / 980
Points: 164
Monsters: 55381
NPCs: 121
Uptime: 98.98%
Peak Record: 897 players online on December 24, 2022, 3:57 pm CET

In the last 30 days:
58 players online on June 27, 2024, 7:20 pm CET

Server: Vestia Engine 1.0
Owner: Crypton
Added: December 15, 2022, 9:05 pm CET
Updated: 4 min. ago

Server description

1. Informacje Ogólne

IP: Vestia.pl
PvP: od 250 lvla
Stamina: tak
Domki: 600 lvl
Darmowy VIP do 200 lvla!
Fragi do RSa: 25 na dzie? / 100 na tydzie? / 350 na miesi?c
Fragi do BSa: trzykrotno?? fragów do RSa

Informacje Ogólne - ruchomy exp stage

Exp stages dost?pne na stronie

2. Darmowe punkty
Image Jak zawsze na naszym serwerze nie przewidujemy punktów na gildi?. Uwa?amy, ?e takie co? jest nieuczciwe w stosunku do innych graczy.

Darmowe punkty lub przedmioty b?dzie mo?na zdoby? na kilka innych sposobów:

Pierwsze 100 za?o?onych kont otrzyma po 6 punktów premium
W zak?adce moje konto jest dost?pny system poleconych, dzi?ki któremu otrzymasz 10% ilo?ci punktów, które zakupi polecona osoba
Na naszym facebookowym FanPage od czasu do czasu pojawiaj? si? kody bonusowe, wi?c ju? teraz zach?camy do polubienia

Przez pierwsze 24 godziny od startu loteria b?dzie odbywa? si? co 20 minut
Co jaki? czas na naszym TeamSpeaku, logo b?dzie zamienia?o si? w kod bonusowy - kto pierwszy ten lepszy :-)3. Profesje
Outfit
Sorcerer
HP na lvl: 5
MP na lvl: 30
Cap na lvl: 15 Outfit
Druid
HP na lvl: 5
MP na lvl: 30
Cap na lvl: 15 Outfit
Paladin
HP na lvl: 10
MP na lvl: 15
Cap na lvl: 20 Outfit
Knight
HP na lvl: 15
MP na lvl: 5
Cap na lvl: 30
4. Czym jest Vestia?
Tego serwera raczej nie trzeba nikomu przedstawia?. Vestia jest najpopularniejszym i najbardziej rozbudowanym serwerem 4fun w Polsce.

Sam serwer ma ju? ponad 7 lat i jest aktualizowany ?rednio co kilka dni. Stawiamy na nim na cz?ste aktualizacje i na d?ug? w porównaniu z innymi serwerami gr?.
5. Co nowego?
W czasie przed otwarciem nowej edycji skupimy si? na dodaniu kilku nowo?ci, które wcze?niej zapowiadali?my.

Wi?cej informacji o nowo?ciach i rzeczach nad którymi pracujemy mo?na znale?? w naszym roadmapie.
6. Co mo?emy zaoferowa??
Image -> Cz?ste aktualizacje!
Serwer jest aktualizowany na bie??co, nie wierzysz? Sprawd? tutaj!

Wszystkie zmiany na serwerze s? opisywane, a oprócz tego na bie??co poprawiamy wszystkie b??dy zg?aszane przez graczy.

-> Dba?o?? o szczegó?y
Znalaz?e? literówk? lub b??d na mapie? Co? ci? irytuje? Wystarczy zg?osi? to administracji, przyk?adamy uwag? do ka?dego szczegó?u.

-> Serwer TeamSpeak 3
Vestia posiada w?asny serwer TS3 (IP: Vestia.pl), ka?da osoba, która gra na serwerze mo?e otrzyma? na nim kana? - wystarczy napisa? na CTRL + R!

-> Rozbudowany account maker
Nasz account maker zosta? napisany ca?kowicie od nowa, dzi?ki czemu jest on zabezpieczony przed atakami na konta oraz udost?pnia wiele ciekawych funkcjonalno?ci.

-> Aktywne forum dyskusyjne
Mo?emy zaoferowa? rozbudowane forum dyskusyjne z wieloma poradnikami i dzia?ami. Ponadto dzi?ki aktywnej spo?eczno?ci mo?na tutaj z ?atwo?ci? uzyska? pomoc na tematy zwi?zane z serwerem.

-> Ponad 200 nowych potworków
S? to zarówno potwory questowe, potwory zwi?zane z taskami, bossy, jak i te do expienia. Ka?dy z nich posiada unikalny zestaw ataków i loot, staramy si?, aby by?y one unikalne i ciekawie zaprojektowane.

-> Nie tylko item shop
Nie chcemy zmusza? nikogo, aby kupowa? w naszym item shopie, przedmioty z niego mo?na zdoby? na wiele sposobów. Mi?dzy innymi z questów, poprzez wygrywanie eventów, wymian? z graczami, czy te? z ró?nych systemów. Ponadto na serwerze jest wiele przedmiotów, które s? lepsze od tych z item shopu i mo?na je zdoby? tylko w grze.
7. Systemy? Pewnie!
Image -> System instancji
Jako jedyni dysponujemy ca?kowicie unikalnych i innowacyjnym systemem instancji. Jest to system odpowiadaj?cy za generowanie losowych lochów, które mog? by? eksplorowane przez graczy. Na ?mia?ków, którzy si? tam odwa?? zapu?ci? czekaj? zarówna s?awa, nagrody jak i wiele niebezpiecznych stworów i pu?apek.

-> System osi?gni??
Na naszym serwerze mo?na znale?? rozbudowany system osi?gni??. Na chwil? obecn? jest ich a? 103, a ich liczba ci?gle ro?nie.

-> Market System
Wprowadzili?my system dzia?aj?cy podobnie do market systemu na RL tibii. Dzi?ki niemu za pomoc? odpowiedniej komendy mo?na wystawi? przedmiot za punkty premium, który pó?niej b?dzie móg? kupi? kto? inny przez stron?. System ten znacznie u?atwia handel przedmiotami mi?dzy graczami.

-> Survival Areny
Na serwerze znajduje si? unikalny system aren survivalu. S? to specjalne areny na które mo?na wej?? raz dziennie i sprawdzi? swoje umiej?tno?ci w walce przeciw ró?nym potworom. W miar? ich zabijania ich si?a si? zwi?ksza. Osoby, które wytrzymaj? najd?u?ej nagradzane s? exp tokenami pozwalaj?cymi wej?? na specjalne expowiska.

-> System promocji w item shopie
Codziennie jeden losowy przedmiot z Item Shopu jest przeceniany, przez co kosztuje 25% mniej ni? normalnie.

-> System poleconych
Ka?dy zarejestrowany gracz dostaje specjalnego linka, którego mo?e poda? innej osobie. Je?li ta osoba zarejestruje si? z tego linka i do?aduje punkty premium, gracz, który j? poleci? otrzyma 20% ilo?ci punktów, które ta osoba zakupi?a.

-> System handlu postaciami
Na naszym serwerze znajdziecie system handlu postaciami. Chcesz sprzeda? swoj? posta? i zdoby? kilka punktów premium? Wystaw posta?!

-> Codzienne najazdy bossów
Codziennie o godzinie 21:30 na specjaln? wysp? ma miejsce najazd jednego z kilku losowych bossów. Ka?dy z graczy mo?e spróbowa? stawi? im czo?a i zdoby? unikalne przedmioty!

-> System si?y potworów
Na swojej drodze nigdy nie spotkasz takiego samego potworka, jedne mog? by? s?absze a? o 15%, a drugie o tyle silniejsze. Ponadto je?li b?dziesz mia? szcz??cie, spotkasz silnego, epickiego lub boskiego potwora. Takie stworzenia maj? znacznie zwi?kszon? ilo?? ?ycia i si?? ataku w porównaniu do ich zwyk?ych odpowiedników.

-> Task system
Na Vestii znajdziecie troch? inny system tasków ni? to ma miejsce na innych serwerach. Za zabijanie okre?lonych potworków zdobywa si? punkty, które mo?na pó?niej wymieni? na ró?ne bonusy. S? to mi?dzy innymi: poziomy, przedmioty, addony, czy te? ró?nego rodzaju teleporty.

8. Eventy
Image Na naszym serwerze znajdziesz kilka ró?nych i ciekawych eventów, niektóre z nich mog? by? znane z innych serwerów, jednak aktualnie staramy si? wprowadza? oryginalne eventy, których nigdzie indziej nie mo?na znale??.

-> Frozen Fortress Event
Czy jeste? gotów podj?? codzienne wyzwanie i przedrze? si? przez hord? potworów w celu ochrony zamku i zdobycia kilku poziomów? Wejd? i przekonaj si?.

-> Burning Man Event
-> Tron Event
-> Swim Event
-> PvP Event - Team Deathmatch
-> PvP Event - Capture the Flag
-> Run Event
-> Zombie Event
-> Temple of Darkness
-> Firestorm Event
-> Loteria - co 2 godziny losowa zalogowana osoba dostaje jeden przedmiot z item shopu

Szczegó?owe informacje o eventach mo?na znale?? tutaj - poradniki.
10. Mapa i zadania
-> Dopracowana mapa
Na naszej mapie praktycznie nie znajdziesz kwadratowych expowisk, czy te? questów. Przyk?adamy bardzo du?e znaczenie do detali, staramy si?, aby wszystkie mapki, które dodajemy by?y dopracowane i ciekawie wykonane.

-> Ponad 45 rozbudowanych questów
Staramy si? unika? wprowadzania questów typu id? -> zabij -> we? nagrod?. Dodaj?c nowe questy staramy si?, aby mia?y one jak?? fabu?? i by?y ciekawie oskryptowane. Nie wierzysz? Sprawd?!

-> Ponad 250 dopracowanych expowisk
Expowiska na serwerze s? bardzo zró?nicowane, znajdziecie tu zarówno expowiska ukryte do których nie mo?na si? dosta? przez TP room, te wymagaj?ce jakiego? minimalnego lub maksymalnego poziomu, czy te? takie na których za wej?cie p?aci si? specjalnymi tokenami lub te? gold ingotami.

11. Inne
-> Nagrody za zdobywanie poziomów
-> Nowe czary dla ka?dej profesji
-> Kilka ró?nych aren PvP, w?asne jak i ró?ne miasta z RL mapy
-> System ulepszania przedmiotów
-> System punktów gildii
-> Nieko?cz?ce si? runy i potiony